Danh sách đóng góp cứu trợ băo lụt miền Trung

 < Số liệu tính đến 7:00 AM October 29th 2009>

 

Tổng số tiền đóng góp tương đương với :

15,957 USD

Gồm có :

7,450 USD + 2,840 CAN + 4,000 AUD + 75,000 YEN + 26,8 Triệu VND

 
Danh sách đóng góp cứu trợ băo lụt miền Trung          
                 
      USD CAD AUD VND YEN  
                 
Exryu thân hữu                
BS Nguyễn Ư  Đức USA 200          
BS Nguyễn Đăng Hùng & Kim Phượng USA 200          
BS Tăng David Minh AUS     300      
Nguyễn Mac Donald Kim Canada   200        
Môt số thân hữu   Canada   240       Ngọc Lan giới thiệu
Trần Thị Lệ Canada   200        
Đỗ Lập & Thu Ba AUS     100      
Trần Công Anh Dũng USA 50          
Nguyễn Thị Thu Ger. 50          
Đoàn Mộng  Hoàng USA 50          
Trường Nhật Ngữ Sakura VN       2,000,000    
                 
Exryu Âu Châu                
                 
Vơ Thị Tuư Ngọc Pháp 50          
                 
Exryu Úc Châu                
Vơ Văn Ẩn & Nga AUS     100      
Liên Thế Anh AUS     200      
Phan Đ́nh Bách & Lan AUS     100      
Exryu cousin Cathy AUS     100      
Ngụy Quốc Đạt & Minh AUS     200      
Nguyễn Ngọc  Duyên & Hội AUS     100      
Phú Sĩ Gia AUS     200      
Mai Văn Hào & Hằng AUS     200      
Huỳnh Thuân Ḥa & Vân AUS     100      
Phan Phi  Hồng & Lư AUS     100      
Trần Việt Hùng &Ngọc AUS     200      
Nguyễn Châu Nam & Lan AUS     100      
Bùi Quang Phước AUS         5,000  
Tôn Thất Phương & Giang AUS     50      
Nguyễn Hồng Quân & Vân AUS     200      
Nguyễn Thị Quí AUS       12,000,000    
Phạm Văn Sang AUS     50      
Trương Văn Tân & Setsuko AUS     200      
Phạm Hoàng Thái AUS     500      
Phạm Vũ Thịnh & Thành AUS     100      
Ông Trung AUS     200      
Nguyễn An Trung & Hạnh AUS     500      
Thái Anh  Tuấn & Thuỷ AUS     100      
                 
Exryu Japan                
Phan Văn  Túc JP         30,000  
Tô Bửu Lưỡng JP 300          
Bùi Chí Trung JP       2,000,000    
Nguyễn Vĩnh Trường JP 200          
Cao Văn Phúc JP 100          
Vơ Văn  Thành JP 100          
Đặng Tấn Phát JP         10,000  
Một Exryu    JP       1,000,000    
Đinh Văn Phước JP         10,000  
Nguyễn Mỹ Tuấn JP         10,000  
                 
Exryu Viet Nam                
Phùng Kim Yến & Kỳ Nam VN       3,000,000    
Đỗ Văn  Dũng & Nhung VN       2,000,000    
Nguyễn Trọng Đức VN       800,000    
Nguyễn Đoàn Hùng VN       2,000,000    
Trần Đ́nh Ṭng VN       2,000,000    
                 
                 
                 
Exryu Canada                
Nguyễn Văn Minh Châu Canada   100        
Lê Tiến  Cường Canada   100        
Nguyễn Đắc Đậu & Lan Canada   200        
Nguyễn Hồng Hải & Hoa Canada   100        
Nguyễn Tuệ Huy & Diên Canada   100        
Nguyễn Duy Khải Canada   100        
Trần Nhất Khuôn & Mai Canada   100        
Nguyễn Hồng  Ngọc & Kim Hạnh Canada   50        
  Nhiều & Xuân Canada   100        
Nguyễn Văn Tân Canada   500        
Nguyễn Thị Thẩn Canada   100        
Huỳnh Văn Thiệu Canada   200        
Lê Tiến  Thịnh Canada   100        
Ngô Khôn  Trí Canada   50        
Lê Bá Vĩnh & Hà Canada   100        
Hồ Quốc  Vũ & Lan Canada   100        
                 
Exryu USA                
Huỳnh Văn Ba & Hiroko USA 100          
Nguyễn Văn  Bền USA 200          
Phạm Thị  Bính USA 200          
Nguyễn Trung  Chí USA 300          
Nguyễn Thị  Đào Tơ USA 100          
Nguyễn Tấn Đủ & Lan USA 50          
Nguyễn Đăng Đức & Hải USA 50          
Vơ Hữu  Đức & Hoa USA 100          
Nguyễn Hiếu Hạnh & Thuỷ USA 100          
Lê Văn  Ḥa & Dung USA 100          
Nghiêm Xuân Hùng & Thủy USA 100          
Nguyễn Thành Hưng & Thụy USA 50          
Vũ Mạnh Huỳnh & Liên Hoa USA 200          
Nguyễn Bá Hy & Kim USA 100          
Trần Công Khanh & Vân USA 100          
Lại Văn  Khiết & Hoa USA 100          
Liêu Bửu Khương & Hà USA 200          
Nguyễn Nhựt USA 100          
Lê Văn  Phụng USA 100          
Tô Thị  Sểnh USA 200          
Nguyễn Thái Trung Sơn & Dung USA 50          
Nguyễn Thái & Ngọc USA 50          
Trần Văn Thạnh USA 50          
Lê Ngọc Thành & Chi USA 100          
Trần Vĩnh Thuận & Mai USA 200          
Nguyễn Minh Tính USA 100          
Lê Văn  Trí USA 100          
Lê Huy  Trực USA 100          
Đoàn Tất Trung & Liên USA 50          
Đàm Quang  Tuấn USA 50          
Trần Thiện Tuấn & Ngọc Dung USA 50          
Đoàn Ánh  Tuyết USA 300          
Nguyễn Thái Viên USA 200          
Nguyễn Bá  Vinh & Hàn USA 100          
                 
Trần Thanh  Việt & Toyo USA 100          
Một sempai Exryu     100          
                 
Đông Du groups     300          
Các anh chị : Giang & Dung              
  Lê.C. Phú              
  P.N. Bích              
  T.S. Quần              
  Đ.Đ.Đắc              
  Tuấn Motozaki              
  Thế hệ trẻ           10,000  
                 
Ẩn Danh AD-01 USA 100          
Ẩn Danh AD-02 USA 50          
Ẩn Danh AD-03 USA 200          
Ẩn Danh AD-04 USA 50          
Ẩn Danh AD-05 USA 100          
Ẩn Danh AD-06 Canada   100        
Ẩn Danh AD-07 USA 100          
Ẩn Danh AD-08   1000          
                 
Tổng Cộng     7,450 2,840 4,000 26,800,000 75,000 15,957