Chia sẻ niềm vui ngy Tết Đinh Hợi
với đồng bo nạn nhn bo lụt Miền Ty

Total : 10,000 US$  ===> 260 phần qu Tết

blumen-pflanzen148.gif

Hnh ảnh gia đnh Exryu đang chuẩn bị qu Tết

(Sign 10/2/2006)

Từ bn tri : Chị Tuyền (anh Vọng) - c, chị Hoa (anh Đức) - USA, chị Kim Yến (anh Kỳ Nam) - VN
Chị Minh (anh Lưỡng)_ - Japan, anh Hng (USA), anh Vọng (c), anh Đức (USA)

Anh Hng, anh Vọng, chị Kim Yến, chị Tuyền, anh Lưỡng

 

Anh Vọng, anh Đo Cng Ph, chị Tuyền, chị Kim Yến