Thông báo về buổi họp để thảo luận Đại Hội 2006 Melbourne

của Exryu Sydney tại Dooleys Catholic Club, Lidcombe NSW

Chủ Nhật 15 tháng 5 năm 2005

___________________________________________________________

 

Buổi họp được tổ chức lúc vào 14:00 với sự hiện diện của các exryu sau:

 1. Mă Hán Sư
 2. Phan Phi Hồng
 3. Nguyễn Thị Lư
 4. Hà Huê
 5. Ông Trung
 6. Huỳnh Thuận Hoà
 7. Trần Hồng Vân
 8. Hoàng Trọng Việt
 9. Đặng Văn Bông
 10. Đinh Quốc Tuấn
 11. Nghiêm Phương Dung
 12. Dương Thúy Huỳnh
 13. Vơ Thanh Tuyền
 14. Nguyễn Quốc Vọng

V́ số người tham dự chỉ chiếm có khoảng ¼ tổng số Exryu ở Sydney nên buổi họp chỉ là ư kiến của 14 anh chị exryu nầy mà thôi. Sau khi thảo luận về Đại Hội 2006 Melbourne, chúng tôi đă thống nhất ư kiến như sau:

 1. Exryu Sydney hoan nghênh exryu thế giới thăm viếng Sydney;
 2. Exryu Sydney sẵn sàng đón tiếp exryu thế giới đến truớc hoặc sau Đại Hội 2006 Melbourne. Xin liên lạc exryuaus@yahoo.com.au;
 3. Exryu Sydney sẵn sàng cung cấp thông tin & tài liệu về Sydney cho Ban Tổ Chức Đại Hội 2006 Melbourne và exryu thế giới; và 
 4. Theo truyền thống, năm nay đến lượt Exryu Sydney tổ chức ngày hội ngộ hàng năm cho exryu Melbourne-Sydney. Ngày hội ngộ dự định sẽ là ngày 7 tháng giêng năm 2006. Sự tham dự của exryu thế giới là niềm vui lớn cho Exryu Sydney.

Bị chú : Thư của anh Đặng Văn Bông gởi trên WW msg # 6869. Xem thêm "Thư ngỏ của Exryu Sydney về ĐH Exryu 2006 - Melbourne" sau buổi họp ngày 8/1/2004 và nhiều thông tin liên quan ở trang Web Exryu Úc Châu