Thư ngỏ của Exryu Sydney

về Đại Hội  Exryu 2006-Melbourne, Úc châu

 

Vào ngày 01 tháng 8 năm 2004, một số exryu Sydney gồm 22 người đă  tham dự một

buổi họp khoáng đại tại Doolley Lidcombe Catholic Club để thảo luận Ngày Gặp Mặt tại Sydney và Đại Hội Exryu 2006 được tổ chức tại  Melbourne, Úc châu.

Trong không khí hết sức thân mật và cởi mở, Exryu Sydney đă thảo luận   đúc kết được một số ư  kiến như sau:

1) Exryu Sydney rất vui mừng về quyết định của NHN Tokyo 2004 chọn Melbourne, Úc châu là nơi tổ chức Ngày Hội Ngộ (NHN) 2006.

2)Exryu Sydney sẳn sàng ủng hộ và hợp tác với BTC NHN 2006 để Đại Hội Exryu 2006 -Melbourne được thành công tốt đẹp.

3)Nếu có yêu cầu của nhiều anh chị em exryu, Exryu Sydney sẽ tổ chức một   ‘Ngày Gặp Mặt’  tại Sydney. Ngày giờ của ‘Ngày Gặp Mặt Sydney’ sẽ dựa vào ư kiến của đa số Exryu và phối hợp với BTC Melbourne 2006.

4)Exryu Sydney đề  cử các Exryu sau đây vào ‘Ban Liên Lạc’ để  liên lạc với BTC Melbourne 2006 và  tổ  chức  ‘Ngày Gặp Mặt Sydney’. Ban Liên Lạc gồm các anh  Đặng Văn Bông (Exryu 65), Tel. 02-93855790; Hoàng Trọng Việt (Exryu 71), Tel. 61-2-88192680 và Mă Hán Sư (Exryu 71), Tel. 61-2-96108583.

5) Mọi ư kiến liên quan đến Ngày Gặp Mặt Sydney xin liên lạc với 3 exryu trong Ban Liên Lạc nói trên hoặc E-mail đến: exryuaus@yahoo.com.au

Làm tại Sydney, ngày 01 tháng 8 năm 2004

Toàn th  Exryu Sydney có mặt trong buổi họp đồng kư tên

Nguyễn Ngọc Óanh,Vơ Thanh Tuyền, Nguyễn Quốc Vọng, Phan Phi Hồng, Nguyễn Thị Lư, Đặng Văn Bông, Dương Thúy Huỳnh, Đinh Quốc Tuấn, Nghiêm Phương Dung, Hoàng Trọng Việt, Dương Đ́nh Học, Mă Hán Sư, Nguyễn Huy Long, Nguyễn Châu Nam, Ngụy Quốc Đạt, Hùynh Thuận Ḥa, Trần Hồng Vân, Ong Trung, Lê Mộng Cường, Hà Huê, Thái Anh Tuấn, Nguyễn Bích Thủy

 


Xem thêm nhiều thông tin liên quan ở trang Web Exryu Úc Châu