LỊCH SỬ THIỀN TÔNG NHẬT BẢN

Biên dịch: Nguyễn Nam Trân

 

Tạm Kết:

 

Sau phần nghiên cứu lịch sửđịa lư (hai bài về Trung Quốc và Nhật Bản), để hoàn thành một công tŕnh tổng hợp mang tên Từ Thiền Đến Zen: Văn Hóa Xă Hội Sử Thiền Tông, chúng tôi sẽ biên dịch thêm hai bài khác về văn hóaxă hội của Thiền với nội dung như sau:

1)      Văn hóa Thiền Tông Nhật Bản: t́m hiểu ảnh hưởng của thiền đối với văn hóa truyền thống Nhật Bản. Phần dẫn chứng sẽ có nhiều ví dụ cụ thể.

2)      Thiền Tông và hiện đại: đề cập đến các chủ đề từ lư luận đến thực tiễn như thiền lư, thiền nghi, thiền hành, tổ chức giáo đoàn và vai tṛ của thiền trong xă hội hiện đại (Nhật Bản cũng như thế giới phương Tây).

Trong hai phần ấy, tuy vẫn tiếp tục sử dụng các chương cuối (phần 3) của cuốn Lịch Sử Thiền của giáo sư Ibuki Atsushi nhưng phải nhấn mạnh là các tác phẩm của lăo sư Suzuki Daisetsu và những nhà nghiên cứu hậu bối mới là cơ sở chính yếu của việc biên dịch.

 

Nguyễn Nam Trân

(Tôkyô 2/10/2009)

(trích từ Từ Thiền đến Zen: Văn hóa xă hội sử Thiền Tông)

 

 Tư Liệu Tham Khảo

1)      Đạo Uyển (Ban biên dịch), 1999, Từ Điển Phật Học, Nxb Tôn Giáo, Thành Phố Hồ Chí Minh (in thần thứ 2, 2006).

2)      Einarsen, John, 2004, Zen and Kyoto, Uniplan xuất bản, Kyoto.

3)      Hiromatsu Wataru chủ biên, 1988, Iwanami Tetsugaku Shisô Jiten (Từ Điển Tư Tưởng Triết Học Iwanami), Iwanami xuất bản.

4)      Huh Nam-jin chủ biên, Ban biên soạn giáo tŕnh Hàn Quốc Học Đại Học Quốc Gia Seoul và Đại Học Quốc Gia Việt Nam, 2005, Lịch Sử Hàn Quốc, Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia Seoul, Seoul.  

5)      Ibuki Atsushi, 2001, Zen no Rekishi (Lịch sử Thiền), Hôzôkan, Kyôto, xuất bản.

6)      Ômori Takashi chủ biên, 1992, Zen no Hon (Quyển sách về Thiền), Gakken, Tôkyô, xuất bản, ấn bản lần thứ 3 năm 1994.

7)      Sueki Fumihiko, 1992, Nihon Bukkyôshi (Nhật Bản Phật giáo sử), Shinchô Bunko, Tôkyô, xuất bản.

8)      Suzuki Setsuko chủ biên, 1999, Bairinguaru Nihonshi Nenbyô (Bilingual Chronology of Japanese History), Niên biểu song ngữ lịch sử Nhật Bản, Kodansha International, Tôkyô, bản in lần thứ 3 năm 2002. 

9)      Thông Thiền biên dịch, 2008, Từ Điển Thuật Ngữ Thiền Tông, Nxb Thành Phố Hồ Chí Minh.

10)  Umehara Takeshi, 2009, Nihon Bukkyô wo yuku (Hành tŕnh của Phật giáo Nhật Bản), Asahi Bunko Shinkan, Tôkyô xuất bản.

 

 


* Nguyễn Nam Trân :

Một trong những bút hiệu của Đào Hữu Dũng, sinh năm 1945 gần Đà Lạt. Nguyên quán Hương Sơn, Hà Tĩnh. Theo học Chu Văn An (1960~1963) và Đại Học Sư Phạm Sài G̣n trước khi đến Nhật năm 1965. Tốt nghiệp Đại Học Đông Kinh (University of Tokyo) và Đại Học Paris (Pantheon-Sorbonne). Tiến sĩ khoa học truyền thông. Giáo sư đại học. Hiện sống ở Tokyo và Paris. E-mail: dhdungjp@yahoo.com

.........................

® "Khi phát hành lại bài viết của trang này cần phải có sự đồng ư của tác giả (dhdungjp@yahoo.com)
và ghi rơ nguồn lấy từ www.erct.com