Chờ thời

Đă mấy năm dài chưa lắng yên
Trong ngoài c̣n lắm mối ưu phiền
Nản ḷng mong đợi dầu thô hạ
Mỏi mắt trông chờ chứng khoán lên
Trao nợ cháu con ngao ngán quá
Đầu quân trai gái rụt rè thêm
Anh hùng thấm mệt không chùn bước
Nao nức dân nhà cầu vận hên

ST

(Bài đă đăng trên WW ngày 20/10/2004)