Người đẹp trên xe 

Trên yên, người đẹp dáng lưng thon 
Đường phố rợp xe máy nổ ḍn 
Nón rộng ôm đầu ngăn khói bụi 
Tay ngà ẩn nắng bọc ny lon 

Mắt huyền khuất dạng sau màu kính 
Khăn xám quây ḿnh sát mặt son 
Ḥn ngọc viễn đông đô hội ấy 
Môi cười duyên dáng đă không c̣n 


ST 


Sài G̣n ngày càng nghẹt xe gắn máy và xe hơi. Mỗi lần dừng xe chờ đèn xanh th́ dân rất ngột thở v́ khói bụi.
 Phần lớn phụ nữ trên xe đạp và xe gắn máy phải đeo kính, bao tay và khăn che mặt.

ww May 02 2003