Trẻ Quê

Xa cách nhau chi một Đại Dương
Đứa th́ nghèo khổ, đứa Thiên Đường
Nơi đây ngàn kẹo chê đem bỏ
Bên ấy vài viên mừng thấy thương
Cơm áo mẹ c̣n lo sớm tối
Sách đèn cha phải đội phong sương
Ra đời vẫn biết là vô tội
Sao trẻ quê tôi lắm đoạn trường

 ST