Xun xưa 


Thay lịch Qu Mi đn Gip Thn 
Xa qu, Tết đ ba mươi lần 
Mai vng, cy pho treo dy đỏ 
Mứt ngọt, bnh chưng gi l xanh 
Bạn hữu hn hoan sang chc tụng 
Thn nhn vui vẻ đến quy quần 
Trao qu, nng chn mừng năm mới 
Kỷ niệm Xun xưa lại thật gần 

ST