Bellevue Botanical Garden

 

November 2nd 2009

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

     

 

 

 

      

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

              

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

Những người thiện nguyện đang chuẩn bị trang trí cho Christmas