Nh thờ St. Maria Goretti - San Jose

03152007021.jpg     03152007025.jpg     03152007023.jpg

Nh thờ tọa lạc ở 2980 Senter Road. Ngy thường c 3 lễ trong đ lễ 6:00 PM l tiếng Việt. Cha nhật c 9 lễ trong đ lễ 8:00 AM v 3:00 PM l lễ tiếng Việt. Nh thờ c bi đậu xe rộng rải. Bn trong c cửa sổ kiếng (stained glass) đơn sơ nhưng sng sủa.

03152007036.jpg     03152007039.jpg     03152007042.jpg

Tượng Đức Mẹ bn ngoi sn

03152007030.jpg      03152007031.jpg     03152007086.jpg     03152007087.jpg

Bn thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Gip rất trang trọng.

03152007050.jpg     03152007055.jpg     03152007056.jpg

Tnh cờ hm đến l lễ Thnh GiuSe quan thầy của hội người Việt.

03152007047.jpg      03152007057.jpg      03152007033.jpg

 

03152007058.jpg     03152007061.jpg     03152007062.jpg      03152007063.jpg     03152007064.jpg

Cửa kiếng bn tri - Mỗi cửa l một vị Thnh

03152007065.jpg     03152007067.jpg     03152007068.jpg     03152007069.jpg     03152007070.jpg

 

03152007071.jpg

 

03152007072.jpg     03152007073.jpg     03152007074.jpg     03152007075.jpg     03152007076.jpg

Cửa kiếng bn phải

03152007077.jpg     03152007078.jpg     03152007079.jpg     03152007080.jpg