Chỗ ngộ của Tướng Quốc Bi Hưu

Thơ Trần Thụ n - Exryu USA

 

  Tướng Quốc Bi Hưu vo cha

Thấy hnh trn vch hỏi đa nh sư:

Hnh vẽ ci g đy ư?

Trụ tr đp lại: Hnh từ cao tăng

Bi Hưu tiếp tục hỏi rằng:

Hnh th thấy đ, cao tăng đu rồi?

Trụ tr khng đối được lời

Bi Hưu ni tiếp một hồi lăng nhăng:

Trong đy c Thiền nhn chăng?

Đp: Vừa c một vị tăng vo cha

Bi Hưu xin gặp hỏi thưa

Hong B trong trướng cũng vừa bước ra

Bi Hưu lại ni gần xa:

Hưu hỏi chư đức chẳng qua tiếc lời

Thỉnh thượng nhn ni thử coi

Sư bảo: Nếu vậy, xin mời hỏi cho

Bi Hưu lặp lại ro ro

Sư gọi như tiếng ku đ: Bi Hưu!

Bi Hưu liền: Dạ thật to

Sư thm: L ở chỗ no, thấy chưa?

Ngay đ tỉnh ngộ Bi Hưu

Như tm ra đựợc hạt chu trn đầu.

Trần Thụ n

(10/2015)