Chỗ ngộ của Động Sơn Lương Giới

Thơ Trần Thụ Ân - Exryu USA

 

  Thiền sư Lương Giới vốn họ Du
Từ khi nhỏ tuổi đă đi tu
Một hôm khi đọc kinh Bát Nhă
Thấy điều mâu thuẩn bỗng ưu tư

Rồi đem thắc mắc đến t́m thầy
Vừa rờ mặt mũi vừa hỏi ngay:
“Con có mắt, tai đầy đủ cả
Kinh nói không có, đúng hay sai?”

Nghe xong ông thầy chợt phát kinh
Thốt lên lời nói thật chân t́nh:
“Ta chẳng phải là thầy ngươi nữa
Hăy đến Linh Mặc nghe phân minh!”

Hai mươi mốt tuổi đến Tung Sơn
Thọ giới cụ túc rồi du phương
Được yết kiến Nam Tuyền Phổ Nguyện
Gặp ngày kỵ Tổ thật hữu duyên
Nam Tuyền dơng dạc hỏi chúng rằng:
“Cúng trai Mă Tổ, ngài đến chăng?”
Trong chúng không ai đáp được cả
Sư thưa: “Có bạn liền đến thăm”
Nghe xong Nam Tuyền dạy thêm ngay:
“Dẫu hậu sanh nhưng chú nhỏ này
Thật dễ gọt giũa thành người tốt”
Sư thưa: “Chớ ếm thành giặc đây”

Ôm ấp trong ḷng nghĩa mông lung
“Vô t́nh thuyết pháp” của Huệ Trung
Sư đến Tổ Qui Sơn tham vấn
Xin ngài chỉ dạy để tỏ tường
Tổ bảo : “Ta trong ấy cũng có
Chỉ là ít gặp được người đó”
Rồi liền dựng đứng cây phất tử
Hỏi thêm: “Ngươi đă hội hay chưa?”
Sư lắc đầu và thưa: “Dạ chưa!
Thỉnh Hoà Thượng mở lời dùm cho”
Tổ bảo: “Miệng từ cha mẹ có
Đâu thể v́ ngươi nói ṿng vo”
Sư liền hỏi Qui Sơn thật nhanh:
“Có ai đồng thời mộ đạo chăng?”
Tổ bảo: “Nếu vạch cỏ, xem gió
Người ngươi kính trọng tên Vân Nham”

Sư liền đi đến Tổ Vân Nham
Mang hết mối nghi ra hỏi han:
“Ai được nghe Vô T́nh Thuyết Pháp?”
“Vô t́nh nghe được”, Tổ đáp nhanh
Sư hỏi thêm “Hoà Thượng có nghe?”
Tổ ôn tồn nói: “Ta nếu nghe
Ngươi đâu thể nghe ta thuyết pháp
Sư thưa: “Con v́ sao chẳng nghe?”
Dựng phất tử Tổ hỏi: “Nghe chăng?”
Sư thưa: “Chẳng nghe dù mong manh”
“Ta thuyết pháp ngươi nghe không được
Huống chi là thuyết pháp vô t́nh”

Sư hỏi thêm mong được giải nghi
“Vô t́nh thuyết pháp, kinh điển chi?
Xin ngài v́ con mà chỉ rơ”
Tổ bảo: “Trong kinh Di Đà ghi:
Nước, chim, cây rừng khắp nơi nơi
Thảy đều niệm Phật, niệm Pháp thôi”
Ngay câu này Sư liền tỉnh ngộ
Khấu đầu đănh lễ Tổ tức thời

Trần Thụ Ân

(10/2015)