Trang đặc biệt

Nhớ anh Nguyễn Đnh Long

    

Gia đnh Exryu Việt Nam tiễn đưa anh Nguyễn Đnh Long

 

* Tưởng Nhớ Anh Nguyễn Đnh Long.
        (ty bt của anh Đm Quang Tuấn - Exryu USA)

* Tưởng nhớ Lo Ngoan Đồng Nguyễn đnh Long.
        (ty bt của anh Quản Phc Cảnh - Exryu Php)

* ADIEU LARTISTE!
        ( ty bt của anh Đo Hữu Dũng - Exryu Japan)

* Một bonhomie  
      (tuỳ bt  của anh Nguyễn Hồi Thủ - Exryu Php)