Ǵới thiệu tự điển Việt - Nhật  JaViDic

Exryu Cuối Tuần xin hân hạnh giới thiệu đến các anh chị Tự Điển Việt-Nhật - Nhật-Việt JaViDic, một sản phẩm của công ty EconTech thu thập hơn 335,000 từ của nhiều lănh vực khác nhau như sinh hoạt, văn hóa, kinh tế, thương mại, luật pháp, kỷ thuật v.v.....

Các anh chị có thể xem Các Tính Năng & Đặc Tính Chính Của Từ Điển JaViDic™ 2004 trong trang nhà của Econtech. và đăng kư mua JaVaDic tại địa chỉ dưới đây :

Contact@EconTechVN.com