Viện Đại Học Đà Lạt 
Giữa  Ḷng Dân Tộc Việt Nam 1957-1975

Hoà Giang Đỗ Hữu Nghiêm

Dayton, OH, ngày 2/5/2006.3 -13/5/2006.7–18/5/2006.5-  
June 4/2006. Pentecostal Sunday  
Final, 10.55PM June 7/2006.4. ĐHN

Mở đầu

Phần I. Khung Cảnh Thiên Nhiên

Chương I. Từ Thiên Nhiên Đến Con Người  
Chương II. Lư Tưởng và Mục Tiêu  

Phần II. Lịch sử Thành Lập

Chương III. Điều Kiện Hợp Pháp đến Hoạt Động Thực Tiễn  
Chương IV. Hội Đại Học Đà Lạt  
Chương V. Quá Tŕnh Thành Lập Viện Đại Học Đà Lạt  
Chương VI. Khối Hành Chánh  
Chương VII. Khối Tâm Linh  
Chương VIII. Khối Phục Vụ Chuyên Biệt  
Chương IX. Khối Học Thuật  
Chương X. Một Số Dự Án của Viện Đại Học Đà Lạt  

Phần III. Khối Học Vụ: Các Phân Khoa

Chương XI. Trường Sư Phạm  
Chương XII. Trường Văn Khoa  
Chương XIII. Trường Khoa Học  
Chương XIV. Trường Chánh Trị Kinh Doanh  
Chương XV. Trường Thần Học  

Phần IV. Sinh Hoạt Của Viện

Chương XVI. Số Liệu Thống Kê Toàn Viện  
Chương XVII. Những Mẩu Sinh Hoạt Rời Rạc  

Phần V. Tinh Thần Thụ Nhân Trường Tồn

Chương XVIII. Ṿng Tay Liên Kết Thân Hữu Thụ Nhân

I. Hội Thân Hữu Thụ Nhân Quốc Ngoại  
II. Hội Thân Hữu Thụ Nhân Quốc Nội  

Một Kết Luận

................................

Phụ Lục I

Giáo Tŕnh Trích Ngang:

Sư Phạm, Văn Khoa, Khoa Học, Chánh Trị Kinh Doanh, Thần học

Phụ Lục II

Danh Sách Phương Danh Các Giáo Sư Niên Khóa 1973-74

Trường Sư Phạm (28)  
Trường Văn Khoa (69)  
Trường Khoa Học (47)  
Trường Chánh Trị Kinh Doanh (84)  
Trường Thần Học (?)

Tài Liệu Tham Khảo

 


< Đây là bản chính nhận từ GS Đỗ Hữu Nghiêm ngày 7 tháng 6 năm 2006. 
Lên mạng ERCT ngày 10 tháng 6 năm 2006.>

® "Khi phát hành lại bài viết này cần phải có sự đồng ư của GS Đỗ Hữu Nghiêm 
và ghi rơ nguồn lấy từ www.erct.com