Hnh của Thi Phin

HỒN QU (I)

(Nhớ về Bến đ Ngọc Lng Tuy-Ha)

Bến nước cy đa nhớ bước về
Con đ đợi khch nặng tnh qu
Chung Cha gửi tiếng vo c tịch
Hương khi đưa người thot ci m

Hồng Phc