PHỤ LỤC -/- 


 

Cy mũi mc


 


 

M đề


 


 

Cy thầu dầu ta


 


 


 

Cy L hội Aloe Vera


 


 

Cy ngải cứu


 


 

Hnh I. Nhn trung

Hnh J. Thừa tương


 


 

Huyệt dũng tuyền


 


 

Cy bồ cng anh


 


 

Cy nhu v tri nhu


 


 

Bch hoa x thiệt thảo


 


 

He hoa


 


 

Ng th du


 


 

Cu kỷ tử


 


 

Bn chi lin


 


 

Huyền sm

 

Tc giả: James Vũ

 

 

 

 

 


"Khi pht hnh lại bi viết của trang ny cần phải lin lạc với nguồn : Dũng Lạc hoặc ERCT