T̀M HIỂU

NGƯỜI NHẬT-BỔN

Để biết rơ những nhược-điểm của ta.

TRẦN-MINH-TIẾT

1954

 LOẠI SÁCH “TINH-THẦN”

Để t́m sức mạnh cho Quốc-gia.

MỤC-LỤC

< vài hàng về bản điện tử >

 

      - Lời nói đầu

Chương 1 : Tinh-thần đạo-lư và những đức-tính căn-bản của người Nhật.

Chương 2 : Nền văn-hóa ở Nhật-quốc trải qua các thời-đại.

Chương 3 :  Quan-niệm về quốc-gia và chủng-tộc của người Nhật-Bổn.

       - Nước Nhật-Bổn sau ngày chiến-bại.

 


® "Khi phát hành lại bài viết của trang này cần phải ghi rơ nguồn lấy từ www.erct.com