Nhân ngày khánh thành "nhà mới", ERCT xin được hân hạnh giới thiệu cùng các anh chị một bài thơ của cháu Yu Nakayama Trần, Exryu Nisei Bắc California. 

 

Don't Forget You're Still My Friend

to the friend I lost, hopefullly not entirely

Don't forget the time,
when we would help one another.
When we were both in need of comfort,
when we were both like brothers.

Don't forget the time,
when you helped me to stand.
When I needed an earnest friend,
when I needed a helping hand.

Don't forget the time,
when I reminded you to smile.
When you thought nothing could get better,
when you thought nothing was worth while.

Don't forget the time,
when you and I were best of friends.
When you were the one I turned to,
when you were the one I'd defend.

Please don't assume... Don't leave...
Don't forget you're still my friend,
at least I still believe...

 

Yu Nakayama

Copyright ©2003 Yu Nakayama

Có thể xem thêm nhiều bài thơ khác của cháu Dũng ở :

http://www.poetry.com . Type in first name as : Yu and last name as Nakayama.