Trang Đoàn Cảnh Đức

Anh Đoàn Cảnh Đức (Hiroshimadai). Anh Đức là moderator của JapanMate Club. Anh thường viết bài cho tờ Tin Tức của gia đ́nh Exryu Nam California. Anh Đức hiện đang làm việc và sinh sống tại New York.

 

Kỷ niệm một chuyến xe đ̣ 

Giới thiệu Exryu vùng Phoenix - Arizona