[Trở về ]          [ Trang mục lục ]


 

TRAO ANH

 
Trao Anh một cánh chồi xanh 
Là như trao cả an lành đầu xuân 
Trao Anh mái ấm t́nh chung 
Là như trao cả nụ xuân của ḿnh 
Trao anh ánh mắt đa t́nh 
Là như trao cả ân t́nh của em ! 

Dạ Lan