Hương chm kết

Mẹ ti xa  mi tc huyền

ngt hương chm kết bn hin ngy no

ti đi gần cuối đường đời

 hương chm kết giữa trời ấu thơ !

HTL

                         * Tranh Nguyễn Ct Tường