Cánh Chim Hải Âu

Lê Hữu Phước - Exryu Bắc California

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© "Khi phát hành lại bài này cần phải có sự đồng ư của tác giả (phuocle91@yahoo.com)  
và ghi rơ nguồn lấy từ
www.erct.com"