ẹp xưa

Vương tn mi vui qun về
Xui con ngựa nhỏ len qua phố gầy
Xnh xang o lụa đường my
ạp trăng lối trc tay đầy vốc sao
Dưới thu nghe gi th tho
Nhấp cương nước kiệu đi vo đẹp xưa

N.N.T.
(1966)