Trưa h ở một ga 
trn đường Sceaux

Ngoại đỏ gấc nc nh
Quạnh hiu trong một tiếng g gy tan
Cy cao khp np bn đường
Nắng xin knh cửa đọng vng đy ly
Lng như sng cỏ thầm th
Mi trong qun ngọt nhu m rượu nho

Nguyễn Nam Trn.
(1971)