Sài G̣n sáng mồng 1 tết

Kỳ Nam

 

            

Hồ Con Rùa  (sau nhà thờ Đức Bà đường Duy Tân ngày xưa)

 

 

Nhà thờ Đức Bà

 

       

 

      

Bồn binh trước thương xá Tax

 

Trung tâm Quảng Đức

 

Chùa Vĩnh Nghiêm

 

 

Xin lộc đầu năm

 

    

Hành khất