Sinh hoạt vng Chu Đốc

 Hnh của anh Nguyễn Kỳ Nam & chị Kim Yến (67, Chiba - Việt Nam)

 
  DSC_4865-NguoiCHAMoChauDoc.jpg    
Bia rượu mước ngọt L dong gi bnh chưng Phụ nữ người Chm L dong chợ ng Tạ Mứt ăn ngy Tết

 
DSC_4842-XebooChauDoc.jpg DSC_5083-Vechuong.jpg DSC_4857-Phagoquasong.jpg DSC_4832-Chieuve.jpg DSC_4816-RungcaythotnotbiengioiViet.jpg
Xe b Về chuồng Ph gổ qua sng Chiều về Rừng cy thốt nốt

 

Ban nhạc chơi trống BARANUNG của người Chm

 
DSC_4899.jpg DSC_4888-DantrongBARANUNGcuanguoiCH.jpg DSC_4923.jpg  
Bia rượu mước ngọt L dong gi bnh chưng Tri cy chợ Bến Thnh L dong chợ ng Tạ Mứt ăn ngy Tết

 
DSC_4938.jpg DSC_4909.jpg DSC_4881.jpg DSC_4933.jpg DSC_4936.jpg
Bia rượu mước ngọt L dong gi bnh chưng Tri cy chợ Bến Thnh L dong chợ ng Tạ Mứt ăn ngy Tết

 

C gi se chỉ người Chm

 
DSC_4989-Quayto.jpg DSC_5003.jpg DSC_4992-Danquaytothucong.jpg DSC_5008-Quankhan.jpg DSC_5032.jpg
Bia rượu mước ngọt L dong gi bnh chưng Tri cy chợ Bến Thnh L dong chợ ng Tạ Mứt ăn ngy Tết