Tuyển Tập

NHÂN KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NƯỚC CHND TRUNG QUỐC

Nguyễn Ước

 

 

Bài 1: Bắc Kinh sẵn sàng lănh đạo thế giới? - Evan S. Medeiros
Bài 2: Tại sao chế độ Trung Quốc vẫn vững? - Andrew G. Walder
Bài 3: Đấu tranh trực tuyến tại Trung Quốc - Guobin Yang
Bài 4: Làm cách mạng bằng kỹ thuật số - Kate Herkel-Hess
Bài 5: Các trí thức bị bao vây của Trung Quốc - Merle Goldman
Bài 6: Chiếc bóng của cuộc tàn sát Thiên An Môn - Jean-Philippe Béja
Bài 7: Phản đối tại nông thôn Trung Quốc - Kevin J. O’Brien
Bài 8: Phong trào thợ thuyền tại Trung Quốc - Ching Kwan Lee & Eli Fredman
Bài 9: Phản đối của giai cấp trung lưu Trung Quốc - Jeffrey N. Waserstroom
Bài 10: Ư thức mới về các quyền tại Trung Quốc - Elizabeth J. Perry
Bài 11: Lối ra nào cho kinh tế Trung Quốc? - Barry Naughton
Bài 12: Bang giao Trung Quốc-Hoa Kỳ: các vấn đề - Kenneth Lieberthal
Bài 13: Chế độ Trung Quốc không thoát khỏi vô thường - Andrew J. Nathan

 

Bài 1 : BẮC KINH SẴN SÀNG LĂNH ĐẠO THẾ GIỚI?

Lời người dịch: Bài này được dịch toàn văn từ tiểu luận “Is Beijing Ready for Global Leadership” của Evan S. Mederios, đăng trong Current History – A Journal of Contemporary World Affairs (Lịch sử Hiên thời – Tạp chí Các sự vụ Thế giới Đương đại), số đặc biệt China and East Asia (Trung Quốc và Đông Á), tháng 9 năm 2009, xuất bản tại Hoa Kỳ.

 

Bài 2 : TẠI SAO CHẾ ĐỘ TRUNG QUỐC VẪN VỮNG?

Nguồn: Bài này dịch toàn văn từ bài “Unruly Stability: Why China’s Regime Has Staying Power” (Ổn định lủng củng: Tại sao chế độ Trung Quốc vẫn tại quyền), của Andrew G. Walder, lấy từ tạp chí Current History – A Journal of Contemporary World Affairs (Lịch sử Hiện thời – Tạp chí Các sự vụ Thế giới Đương đại), số đặc biệt China and East Asia (Trung Quốc và Đông Á), tháng 9 năm 2009, xuất bản tại Hoa Kỳ.

 

Bài 3 : ĐẤU TRANH TRỰC TUYẾN TẠI TRUNG QUỐC

Bài này dịch toàn văn từ tiểu luận “Online Activism”, đăng trong Journal of Democracy, số tháng Bảy 2009, Volume 20, Number 3, Nxb The Johns Hopkins University Press, Journals Division, Washingon DC, Hoa Kỳ, tt.33-36.

 

Bài 4 : LÀM CÁCH MẠNG BẰNG KỸ THUẬT SỐ

Bài này dịch toàn văn của “The Revolution Will Be Digitized” (Cuộc cách mạng sẽ được kỹ thuật số hóa), đăng trong Current History: A Journal of Contemporary World Affairs (Lịch sử Hiện thời – Tạp chí Các sự vụ Thế giới Đương đại), số đặc biệt China and East Asia (Trung Quốc và Đông Á), tháng 9 năm 2009, xuất bản tại Hoa Kỳ.

 

Bài 5 : CÁC TRÍ THỨC BỊ BAO VÂY CỦA TRUNG QUỐC

Nguồn: Toàn văn bài “China’s Beleaguered Intellectuals” (Các trí thức bị bao vây của Trung Quốc) của Merle Goldman đăng trong đăng trong Current History: A Journal of Contemporary World Affairs (Lịch sử Hiện thời – Tạp chí Các sự vụ Thế giới Đương đại), số đặc biệt China and East Asia (Trung Quốc và Đông Á), tháng 9 năm 2009, xuất bản tại Hoa Kỳ, tr. 264-269.

 

Bài 6 : CHIẾC BÓNG CỦA CUỘC TÀN SÁT THIÊN AN MÔN

Nguồn: Dịch toàn văn của bài “The Massacre’s Long Shadow” (Chiếc bóng dài của cuộc tàn sát ấy) của Jean-Philippe Béja, đăng trong Journal of Democracy, số tháng Bảy 2009, Volume 20, Number 3, Nxb The Johns Hopkins University Press, Journals Division, Washingon DC, Hoa Kỳ, tt.5-136.

 

Bài 7 : PHẢN ĐỐI TẠI NÔNG THÔN TRUNG QUỐC

Nguồn: Dịch toàn văn từ bài “Rural Protest” của Kevin O’Brien, đăng trong Journal of Democracy, số tháng Bảy 2009, Volume 20, Number 3, Nxb The Johns Hopkins University Press, Journals Division, Washingon DC, Hoa Kỳ, tt. 25-28.

 

Bài 8 : PHONG TRÀO THỢ THUYỀN TẠI TRUNG QUỐC

Nguồn: Dịch toàn văn từ bài The Labor Movement của Ching Kwan Lee và Eli Friedman đăng trong Journal of Democracy, số tháng Bảy 2009, Volume 20, Number 3, Nxb The Johns Hopkins University Press, Journals Division, Washingon DC, Hoa Kỳ, tt 21-24

 

Bài 9 : PHẢN ĐỐI CỦA GIAI CẤP TRUNG LƯU TRUNG QUỐC

Nguồn: dịch toàn văn bài “Middle-Class Mobilization” (Vận động giai cấp trung lưu) của Jeffrey N. Wasserstroom, đăng trong Journal of Democracy, số tháng Bảy 2009, Volume 20, Number 3, Nxb The Johns Hopkins University Press, Journals Division, Washingon DC, Hoa Kỳ, tt. 29-32.

 

Bài 10 : Ư THỨC MỚI VỀ CÁC QUYỀN TẠI TRUNG QUỐC

Nguồn: “A New Rights Consciousness?” đăng trong quí san Journal of Democracy, số tháng Bảy năm 2009, Volume 20, Number 3, Nxb The Johns Hopkins University Press, Journals Division, Washingon DC, Hoa Kỳ, tt 17-21.

 

Bài 11 : LỐI RA NÀO CHO KINH TẾ TRUNG QUỐC?

Nguồn: Dịch toàn văn bài “In China’ Economy, the State’s Hand Grows Heavier” (Bàn tay của nhà nước ngày càng mạnh hơn trong nền kinh tế của Trung Quốc, đăng trong Current History – A Journal of Contemporary World Affairs (Lịch sử Hiên thời – Tạp chí Các sự vụ Thế giới Đương đại), số đặc biệt China and East Asia (Trung Quốc và Đông Á), tháng 9 năm 2009, xuất bản tại Hoa Kỳ, tt. 277-283

 

Bài 12 : BANG GIAO TRUNG QUỐC-HOA KỲ

Nguồn: Dịch toàn văn bài “The China-US Relationship Goes Global” (Bang giao Trung Quốc-Hoa Kỳ đi tới toàn cầu) của Kenneth Lieberthal, đăng trong Current History – A Journal of Contemporary World Affairs (Lịch sử Hiện thời – Tạp chí Các sự vụ Thế giới Đương đại), số đặc biệt China and East Asia (Trung Quốc và Đông Á), tháng 9 năm 2009, xuất bản tại Hoa Kỳ. tr. 243-49

 

Bài 13 : CHẾ ĐỘ TRUNG QUỐC KHÔNG THOÁT KHỎI VÔ THƯỜNG - ANDREW J. NATHAN

Nguồn: “Authoritarian Impermanence” (Tính chất vô thường của chế độ chuyên chế) đăng trong Journal Democracy, số tháng 7 năm 2009, Nxb Johns Hopkins University Press, HK, tt 36-40.

Andrew J. Nathan là giáo sư môn Khoa học chính trị tại Đại học Columbia, Hoa Kỳ. Ông là đồng biên tập cuốn The Tiananmen Papers (Hồ sơ Thiên An Môn), (2001), đồng tác giả cuốn China’s New Rulers (Các nhà cai trị mới của Trung Quốc), 2002, và đồng biên tập cuốn How East Asians View Democracy (Người Á đông quan niệm dân chủ như thế nào), 2008. Trong số các sách của ông có Chinese Democracy (Nền Dân chủ Trung Quốc), 1985.

 

Nguồn : Dunglac.org  -  Đăng lại trên ERCT với sự đồng ư của tác giả