Trang Trương Quang Thưởng

Exryu 71 - Toyo-dai

   

Ông Đạo Hai

Chân dài ... tói nách

Cu …. lại hoàn Cu

Hạ cờ tây

Bom nổ chậm

Dí … dỏm

Ngọc Lan … than

Đi biển mồ côi

Quần vợt

Tonkatsu

Đàn gảy tai trâu

Chuyện “Ma …”