“ DUYÊN VĂN TỰ ” Không Ngờ Lại Có Thật
 

Văn Lang Tôn-tht Phương(Quả táo Rockit bên cạnh hai quả táo Bravo)

Thnh thong có viết ǵ đó, ḿnh nghĩ dù ngn dù dài ǵ đi na cũng ch là đ đng quên thói quen viết lách, và nếu có k li nhng ǵ thi trưc th́ cũng có th giúp nhng ngưi tr bây gi biết đưc ít nhiu nhng ǵ h chưa biết, chưa nghe, v́ lúc đó chưa sinh ra; thế thôi. 

Hoc có nhng lúc ḿnh t́m ra đưc cái ǵ mi, hay đc đưc bài viết hay ca ai đó, th́ cũng chia x đ bn bè cùng biết, gi là “Gi Hương Cho Gió”. V́ trong nhng ngày c̣n   Trung Hc, ḿnh vn quen vi ư nghĩ có ghi trên cun t đin La Rousse: “Je sème a tout vent” (gi theo ngàn gió) –  nói nôm na là “Gp li hay ư đp, nên gi cho mi ngưi”:  Chia x vi ngưi khác, đ nim vui có th nhân đôi, nhân ba; hay nếu là  ni bun chung th́ đ cùng nhau san s...  

Nghĩ như thế, nên tháng va qua khi đi Sydney và thy đưc mt loi táo ngon, ḿnh đưa lên trang Facebook đ gii thiu vi mi ngưi. Ng đâu nó đem li chút duyên “nh văn t”, mt điu ḿnh chng đoán trưc đưc.  

V́ xưa nay, Duyên Văn T” ch thưng thy trên văn chương, báo chí, sách v mà thôi. Như chuyn c Tn Đà, hay chuyn c Phan Bi Châu chng hn. 

K chuyn c Phan Bi Châu trưc, v́ đây là mt câu chuyn kỳ thú, đy ư nghĩa. 

Thu y, cách đây khong 120 năm, c Phan đi khp các vùng ca đt nưc đ t́m nhng ngưi cùng chí hưng, do đó kết thân đưc vi nhiu ngưi quan trng như các c Nguyn Hàm Qung Nam, Trn Quư Cáp Khánh Ḥa, vv...  

Ri c Phan đến kinh đô Huế đ th làm quen vi nhng yếu nhân trong triu đ́nh Huế. 

Gp lúc đó trưng Quc T Giám Huế có cuc thi cho các thí sinh, đu đ thi là “Bái Thch Vi Huynh” (Ly Đá Làm Anh), vi hn vn gm by ch là “Thch Bt Năng Ngôn, Tín Kh Nhân” (Đá Không Biết Nói, Nhưng Tin Là Có Th Như Ngưi) [*]  . Thí sinh phi làm bài Phú vi đ by vn đó, không th thiếu vn nào. 

C Phan không phi là Giám Sinh đ có th vào thi. Nhưng c cũng làm bài Phú “Bái Thch Vi Huynh” và nh bn ḿnh (là Đng Nguyên Cn) đưa cho ch kho Khiếu Năng Tĩnh. C Khiếu Năng Tĩnh đc, thy cm kích nên đưa cho quan ln Nguyn Thưng Hin... 

Bài Phú “Bái Thch Vi Huynh” có ư nghĩa ln, trong đó hai đim quan trng sau đây: 

Th nht, gia nhng câu tuyt bút, có hai câu rt khn thiết: 

Tam sinh đin hi chi lao, nguyn ngôn tư bá
Nh
t phiến b thiên chi lc, hu hnh phùng quân
”  

(Ba sinh lp bin gng công, mong nh nơi bác
M
t mnh vá tri ra sc, may li gp anh
). 

Th nh́, trong by vn phi làm, c Phan c ư không làm vn Nhân (Nhân là ngưi. B đi vn Nhân là mun nói không có ngưi, thiếu ngưi). C Khiếu Năng Tĩnh tâm cơ linh mn, phê vào bên l bài Phú: 

Tích trng nguyên hu ‘vô tâm’ chi phú
Kim quân h
u cánh mc h vô nhân,
Kh
phát nht tiếu

(Xưa có v trng nguyên làm bài phú “vô tâm” [b qua ch Tâm, đ ng ư không kỳ vng ưc mong]. Nay anh li dưi mt không ngưi [mc h vô nhân, khinh ngưi đến thế ư], qu đáng bt cưi

Nhưng qua bài Phú đó, hai v quan ln hiu đưc ch khí ca c Phan, và cng tác vi c Phan t đó... 

Đây là câu chuyn Duyên Văn T có tm c ln ca thế k trưc, và nếu dân tc ta trưng tn, s c̣n truyn tng măi măi v sau. 

Chuyn v c Tn Đà th́, báo chí k, c tng có nói lên mt ưc mơ cn con qua mt bài thơ ngn: 

Mun ăn rau sn chùa Hương
Con đ̣ ng
i tn, con đưng ngi xa
Không đi th́
li nhà

Cái rau th́ khú, cái cà th́ thâm.
 

C không ng, bài thơ đưa ra chưa đưc bao lâu th́ đưc bưu đin giao đến cho mt gói quà: Đó là mt bó rau tươi, do n sĩ Song Khê gi tng, kèm vi mt bài thơ: 

Nay dâng rau sn chùa Hương
Con đ̣ kh
i tn, con đưng khi xa
Không đi, xin g
i li nhà

Thay cho dưa khú v
i là cà thâm.
 

Không rơ c đă cám ơn ngưi gi như thế nào, nhưng đây là mt điu rt thú v ca duyên văn t. 

Bây gi xin đưc k chút “duyên văn t” nho nh, vui vui ca chính ḿnh. 

S là sau khi gii thiu loi táo Bravo ca Australia lên trên trang Facebook cá nhân, mt ngưi em M đc xong có cho biết là Bravo không thy M, nhưng bên đó có loi táo Rockit ca New Zealand “ngon lm”. Thế là t́m hi Rockit vùng ḿnh , nhưng không ai bán, nên cho ngưi em biết là “có t́m nhưng chưa có duyên”. 

ng thế ri thôi, chuyn nh qua nhanh và cuc sng c trôi, vi mt ngày như mi ngày, “mt trn min Tây vn yên tĩnh”...   

Ng đâu, có mt ngưi bn đc đưc nhng câu trao đi trên trang Facebook, và hôm nay mang đến ... tng cho mt gói táo Rockit, qu là cái duyên văn t nó có tht, thú v vô cùng.  

Lúc bn đến, ḿnh không có mt ti pḥng khách nên không biết có quà; ri lúc tṛ chuyn cũng ch trao đi vic tri trăng mây gió… Bn v ri, nghe nói có quà, m ra mi biết bên trong là táo Rockit; nhưng bn đă không c̣n đó đ cám ơn bn “đă ḷng h c đến nhau”... 

Ngưi Tây phương vn có câu: “It’s the thought that counts” (Cái ḷng có nghĩ đến là quan trng).  Nay bn đi chơi Sydney, không ch có nghĩ đến mà c̣n mua quà hiếm v tng, đem đến tn nhà, tht là t́nh cm. 

Nhưng nếu nói thế vi bn, chc chn bn si ln mà bo:  “Có ǵ đâu, chuyn nh như con th y mà”!  

Vi tôi, điu mà bn nói “nh như con th y đă đem li nim vui “ln hơn con voi” rt nhiu đó bn hin

Tomo yo, Oki-ni! 

.

(12-06-2023).

[*] Thi quân ch ngày xưa, không phi ai cũng li vào quyn bính mà coi r ngưi dân, xem chuyn dưi đây th́ rơ.

Triu đ́nh Huế ra đ thi như vy, cũng chng t rt hiu nhng phép tc mà triu đ́nh phi noi theo..

By chThch bt năng ngôn tín kh nhân” là ly tích trong “T Truyn - Chiêu Bát Niên”, rng:

đt Ngy Du nưc Tn có đá biết nói.  Tn hu hi Sư Khoáng v́ c ǵ đá li biết nói? Sư Khoáng đáp:

Đá vn không biết nói, song làm mt ông vua hoang dâm vô đ, xa x cùng cc, làm kh nhân dân th́ đá cũng phi lên tiếng!