Một vài thắc mắc về người Việt, và sử Việt

Văn Lang Tôn-tht Phương

1.

Trong cuc chiến 1955-1975, ngưi Nam không xem ngưi Bc là k thù. Ngưc li th́ thế nào? C so sánh âm nhc, thơ văn, và xem báo chí sách v ca hai min th́ có th thy rơ.    

Ti sao vy nh? 

2.

Và ti sao Vit Nam li c bám riết vào h thng ca China? 

Ngày xưa th́ d hiu: Trưc khi Vit Nam biết đến phương Tây, China là trung tâm văn hóa. H ư thc Nho giáo và hào quang ca văn hóa China làm ngưi Vit ngưng m nên đi theo khuôn mu China, d hiu thôi. 

Ri ngưi phương Tây đến, Nht Bn m ca trưc, ri China mi có Dương Hc Vn Đng (phong trào hc Tây phương), đc “tân thư”, bàn lun v Duy Tân ca Nht, vv... V́ ngưi Vit nh́n thế gii qua lăng kính ca ngưi China nên nhng vic “tân thư”,  “Duy Tân”, vv... cũng đến Vit Nam.  Trí thc có đc, có biết, nhưng trong tâm vn tôn th, ngưng m China.  K c hin nay, ngay bây gi, đi đa s ngưi Vit s Vit th́ không rành my nhưng thuc như nm ḷng các dă s (lch s đưc tiu thuyết hoá) ca China như Tam Quc Din Nghĩa, Thy H, vv... Ni Vit nào cũng biết my ông Quan Công, Lưu B, Lă B, vv... và thi nhau ca tng my cô Tây Thi, Điêu Thuyn, Chiêu Quân, vv...  

Trong đám dân mơ-mng-mng-mơ đó, ch có c Phan Chu Trinh là thc tnh. C bo vn đ ca xă hi nưc Vit là ngưi dân ngu và hèn (dân trí và dân khí), cũng như đói nghèo.  Cho nên phi “hu dân sinh”  (làm cho cuc sng sung túc) song song vi “khai dân trí, chn dân khí”.  Mun thc hin th́ c tm thi ḥa hoăn vi Pháp, chu nhn nó, đ thc hin cho đưc ba điu nói trên.  Nên hc hi cái hay ca nó, ch đánh nó ch làm thêm tan hoang, bi v́ – c nói – c̣n ngu hèn th́ lt thng cũ xung, thng mi lên cũng như ra, xă hi không có thay đi! 

Nhưng đi đa s ngưi Vit không theo c, mun đánh, và đi t́m “Đông Phương Hng”, nh China chng lưng ... làm trong my chc năm chết hết dăm by triu ngưi, và đt nưc tan hoang, cô lp... đ ri cúi xin China làm thn h mnh. Nói cách khác, đi mt ṿng sinh t qua đa ngc đ quay li thi thn phc China như thi xa xa xưa. Có khác chng là bây gi th́ điu kin thn phc khó khăn và xu xa hơn gp bi (Thi xưa, nó có ho th́ ḿnh cũng không đến ni co rúm c ngưi li).  

Bo dân Vit kh hay khôn khi nhc li rng sách lưc mà c Phan đưa ra, đến nay cũng đă gn 120 năm?  Trong mt thế k, giá dân trí và dân khí đưc vun đp, ngày nay xă hi Vit hn đă có đưc mt tng lp trung gian hùng mnh, đông đo… và nhiu ngưi (Vit) không cho rng h ḿnh nghèo th́ có th đi ăn cp hay bóc lt hoc sng bám ngưi khác; cũng không th có cnh my trăm ngàn gái Vit tuôn ra ngoài “làm dâu”, làm ‘oshin’, hay làm nhng cánh bưm đêm khp nơi...

Dân trí đâu? Dân khí đâu?

Ti sao mà ra vy? 

3. 

Trên phương din biết phát trin văn hóa theo mc tiêu ca cuc sng, phi công nhn ngưi China rt gii.  Thơ ca h rt hay.  H c̣n biết đt ra nhng chuyn đem hương v đến cho đi sng như Hng Nga Hu Ngh, Chc Chàng Ngưu, vv...  

Và h cũng biết “pha chuyn”, tô v… theo mc đích h mun. Ví d h đt điu đ bôi nh bên thua cuc nhm mang chính nghĩa v cho bên thng cuc.  H phát minh ra nhng cô Mui H, Đc K, Bao T, vv... và bo my ông vua (bên thua) v́ mê các cô đến ni bt ngưi sng moi tim ra, hoc cht chân ông già, m bng nhng ngưi m có thai... đ cho ngưi đp tiêu khin; hay các v vua này mê gái quá cho nên xé la cho gái vui, gt chư hu cho gái cưi, vv…  (Vy mà dân Vit tin sái c).  

Cao siêu nht là h ba ra chuyn Con Rng Cháu Tiên.  Lc Long Quân (Sùng Lăm) là con ca Kinh Dương Vương (Lc Tc). Lc Tc là con ca vua Đế Minh (cháu ba đi h Viêm Đế Thn Nông);  mà Thn Nông là mt ông vua… Tàu!

Ct lơi ca truyn thuyết này là: “T tiên ca các ngươi là ngưi Tàu”! 

S sách ca Vit Nam ta cũng chép thế, chúng ta nghe quen tai, không thc mc. Thi nhà Minh, Trương Ph đưc lnh đt hết sách v, tài liu, văn t trên bia đá, chuông đng, vv... đến ba lưt; tt c nhng ǵ c̣n li th́ hoc tiêu hy hết, hoc ch v Tàu.  Ta không c̣n sách lch s, v sau tt c mi điu đu phi chép li t nhng tài liu trong T Kh Toàn Thư ca ... bên Tàu! 

Ti sao t trưc đến nay chúng ta chưa có vic t́m hiu gc gác ngưi Vit trên qui mô ln tm c quc gia? 

Ch ba thc mc này thôi, đ gii o đưc chc cũng phi mt năm dài tháng tn, phi không các bn?

 

(TTP | 2020-02-25