Tân Niên Khai Bút và

Mục Tiêu cho Năm Mới (New Year's Resolutions)   

Ngưi Vit (hay ngưi Á Đông) chúng ta vn có thói quen Khai Bút vào đu năm.  Đim hay ca nó là nhân cơ hi năm mi đến, con ngưi mun viết ra mt điu ǵ đó làm bưc đu tiên đ thúc đy ḿnh đi ti trong cuc sng tinh thn, hoc đôi khi đ nói lên mt vài điu đang p .  V́ vy hu hết khi ‘khai bút’, mi ngưi thưng ch nói đến nhng điu tt đp và tích cc, kiu như Tân niên khai bút, bút khai hoa.  Vn s giai thành, phúc lc đa” … 

Dĩ nhiên cũng có ngoi l, đó là trưng hp ca c Tú Xương, tuy chúng ta có gom bài viết ca c vào loi “khai bút đu năm” đưc hay không th́ cũng khó: 

Bt chưc ai ta chúc my li
Chúc cho kh
p hết c trên đi
Vua quan sĩ th
ngưi muôn chn
Sao đư
c cho ra cái ging ngưi
 

Ngưi Tây Phương có “khai bút” như chúng ta không th́ không rơ, nhưng h thưng có nhng “Mc Tiêu Cho Năm Mi”  (New Year's Resolutions).   Nhng mc tiêu này thế nào là tùy tng cá nhân, có th là nhng điu rt thông thưng như: 

  “Make a new friend a month”  
  (Thêm m
t ngưi bn mi mi tháng),  

  “Accomplish the incomplete”   
  (Thanh toán h
ết nhng điu chưa hoàn thành), ho

  “Relive childhood”  
  (S
ng li tui u thơ), vv...   

ngưi cũng đùa gin mt cách nh nhàng khi ưc nguyn:    

  “Dear God, I want a fat account and a thin body.  Please do not mix these up, like you did last year
  (Xin T
ng Đế cho trương mc ca con trong ngân hàng tăng lên mp ú, và thân th con đưc thon gn.  Nhưng xin nh đng ln ln 2 điu này vi nhau, như Ni đă làm năm ngoái!).  

Đưc biết là rt nhiu ngưi thú nhn h đă thc hin không ti 10% nhng mc tiêu h vch ra.  Lư do đ hiu: hoc mc tiêu cao xa quá, không làm đưc; hoc nhiu quá, ôm không xu. Hiu ra, thiên h hay mơ ưc ch ít lưng sc ḿnh.  

Ḿnh nghĩ gia Khai Bút New Year's Resolutions, cái th nh́ thích hp vi ḿnh hơn (v́ đt ra “mc tiêu” cho c năm sp ti có ư nghĩa hơn vic ch viết vài điu nho nh cho ngày xuân).  Tt nhiên khi đt ra “mc tiêu” th́ phi suy nghĩ cn thn, v́ t ha vi chính ḿnh là điu khó làm nht, đc bit là khi trên vai đă có sn nhiu th c̣n tn đng t năm trưc mà vn chưa làm đưc.   

Đ có th thy đưc ít nhiu thành công qua tng chng thi gian, có l ḿnh nên biết gp tng miếng nh.  Trưc hết là làm mt s vic dang d (và đang làm vic này th́ ch nhy qua vic kia).   Th hai là dành th́ gi đc mt s nhng sách đă tr sn.  Th ba: Sp xếp nhng tài liu đang có theo tiết mc ca nó (và vt bt mt ít).    

Tng hp không thc hin đưc c ba th́ ít ra cũng làm ly mt, là b bt nhng ǵ đang ôm đm (cho nh n!).  Nếu làm ch đưc th́ gi ca ḿnh hơn na, th́ ghi chép nhng bưc đi đy c gng ca nhng ngưi Vit nào đang lo lng cho mai sau ca Vit Nam.  V́ có nhng ghi chép th́ lp ngưi đi sau mi biết chuyn ǵ đă xy ra, đ thy đưc hu qu là thế nào.  Vn đ là khi ghi chép, ráng sao gi cho khách quan – tnh táo, nhưng vi mt ư hưng “Vn đ ḷng theo ngưi ln đn.  Vn hng trông đếm c anh đi”. 

2016-01-01

Văn Lang Tôn-tht Phương