Biển Và Tôi

Tôi nhớ biển
Với sóng cao
Trời rộng.

Biển nhớ tôi
Bước chân nhỏ
Bao chiều.

Biển và tôi
Một liên hệ thân yêu
Biển t́nh tự
Quá khứ trong hiện tại

Tôi đi măi
Biển theo ḍng biến đổi
Ngày trở về
Biền vồn vă
Mừng vui .

Quy-Nhơn (09)