Trang Vi Sa

Vi Sa là bút danh của daisempai Nông Văn Bé (59, Tokodai). Vi Sa là một trong những sempai đầu tiên phát hành tờ báo của sinh viên VN tại Nhật.  Anh Nông Văn Bé hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ.

Hư Không 

Thương Tiếc 
(bài thơ làm sau khi nghe tin anh Trần Đ́nh Tưởng qua đời)