( Bị chú của ERCT: Việt Nam và Nhật Bản : Giao Lưu Văn Hóa của anh Vĩnh Sính (Exryu 63, Giáo sư Sử học đại học Alberta - Canada) đă được NXB Văn Nghệ T/P HCM xuất bản vào tháng 4 năm 2001. và tất cả những bài trong quyển sách này được anh Vĩnh Sính cho phép post lại trên ERCT.  Xin cám ơn anh Vĩnh Sính.)