Trang đặc biệt

Tưởng nhớ anh Nguyễn Văn Ha

( Exryu 68 - Tokai-dai / Toko-dai )

* Giọt Lệ Đưa Người - Gi biệt bạn Nguyễn Văn Ho  ( Tn Thất Phương - Exryu c Chu

* Thư gởi anh Ha (Thi Anh Tuấn - Exryu c Chu)

* Anh Ha  (C Ba Tokai - Cao Thị Thanh Vn - Exryu USA)

* Nhớ ngưi phương xa (L Tiến Cường - Exryu Canada)

* Hnh ảnh Lễ Cầu Siu tại Cha Nam Ha Tokyo - Nhật Bản - 9/8/2015