Trang đặc biệt Tưởng nhớ

 

Exryu Phạm Văn Hậu

(65 - Tokyo Suisan-dai)

(       ~  2/1/2022 )

 

 

cùng thương tiếc báo tin 

 

Anh Phạm Văn Hậu (65 - Tokyo Suisan-dai)

 

Đă qua đời ngày 2 tháng 1 năm 2022

tại Pháp

 

Thành kính phân ưu cùng tang quyến. 

Nguyện cầu hương linh anh Hậu được sớm tiêu diêu miền cực lạc  

 

Exryu Cuối Tuần 

 http://www.ERCT.com  

  

 

................................