Hnh ảnh gia đnh Exryu Việt Nam 

           họp mặt tại Si Gn ngy 26/9/2004