HANDBOOK 2009 / CẨM NANG 2009

Nguồn ; Unknow

Health / Sức khỏe:

1. Drink plenty of water. Uống nhiều nước.

2. Eat breakfast like a king, lunch like a prince and dinner like a beggar. -  Ăn sng giống như vua, ăn trưa giống như ng hong v ăn tối giống như kẻ ăn xin.

3. Eat more foods that grow on trees and plants and eat less food that s manufactured in plants. -  Ăn nhiều thức ăn mọc trn cy v ăn t thức ăn được chế tạo thnh cy.

4. Live with the 3 E's -- Energy, Enthusiasm and Empathy. -  Sống với 3 N Năng lực, Nhiệt thnh v Nhn i

5. Make time to pray.. Tm ra th giờ m cầu nguyện.

6. Play more games. Chơi tr chơi nhiều hơn.

7. Read more books than you did in 2008. - Đọc nhiều sch hơn năm 2008.

8. Sit in silence for at least 10 minutes each day. - Ngồi yn lặng t nhất 10 pht mỗi ngy.

9. Sleep for 7 hours. Ngủ 7 giờ.

10. Take a 10-30 minutes walk daily. And while you walk, smile. -  Đi bộ từ 10-30 pht mỗi ngy. V mỉm cười trong khi bước đi.

Personality / Nhn cch:

11. Don't compare your life to others'. You have no idea what their journey is all about. -  Đừng so snh cuộc đời của bạn với cuộc đời của những người khc. Bạn khng biết cuộc hnh trnh của họ như thế no đu.

12. Don't have negative thoughts or things you cannot control. Instead invest your energy in the positive present moment. -  Đừng c những tư tưởng tiu cực hoặc c những thứ m bạn khng thể lm chủ. Thay vo đ, hy đầu tư năng lực của bạn vo khoảnh khắc hiện tại tch cực.

13. Don't over do. Keep your limits. -  Đừng lm qu mức. Giữ giới hạn của bạn.

14. Don't take yourself so seriously. No one else does. -  Đừng qu coi trọng bản thn bạn. Khng ai để ‎đu.

15. Don't waste your precious energy on gossip. -  Đừng ph năng lực qu ‎ bu vo chuyện ngồi l đi mch.

16. Dream more while you are awake. -  Hy mơ nhiều hơn khi bạn cn đang thức.

17. Envy is a waste of time. You already have all you need.. -  Ghen tỵ l ph th giờ. Bạn đ c tất cả những g bạn cần rồi.

18. Forget issues of the past. Don't remind your partner with His/her mistakes of the past. That will ruin your present happiness. -  Hy qun đi những chuyện qu khứ. Đừng nhắc cho bạn của bạn nhớ lại những lỗi lầm của họ trong qu khứ. Việc ny sẽ lm hỏng hạnh phc hiện tại của bạn.

19.. Life is too short to waste time hating anyone. Don't hate others. -  Cuộc sống qu ngắn để m ph th giờ vo việc ght người no. Đừng ght những người khc.

20. Make peace with your past so it won't spoil the present. -  Hy lm ha với qu khứ của bạn để n khng lm hỏng hiện tại.

21. No one is in charge of your happiness except you. -  Khng ai lnh trch nhiệm về hạnh phc của bạn ngoi bạn.

22... Realize that life is a school and you are here to learn. -  Problems are simply part of the curriculum that appear and fade away like algebra class but the lessons you learn will last a lifetime. -  Hy nhận thức rằng cuộc đời l một trường học v bạn ở đy l để học. Cc vấn đề chỉ l một phần của bản l‎ lịch N xuất hiện rồi phai mờ đi giống như lớp đại số, nhưng cc bi học bạn học được th sẽ ko di suốt đời...

23. Smile and laugh more.. -  Mỉm cười v cười nhiều hơn.

24. You don't have to win every argument. Agree to disagree. -  Bạn khng buộc phải thắng mọi đểm đu. Hy đồng ‎ với việc khng đồng .

Society / X hội:

25. Call your family often. -  Hy gọi cho gia đnh bạn thường xuyn.

26. Each day give something good to others. -  Mỗi ngy, hy mang lại điều g tốt cho người khc..

27. Forgive everyone for everything. -  Hy tha thứ cho mọi người về mọi sự..

28. Spend time w/ people over the age of 70 & under the age of 6. -  Hy dnh th giờ cho những người ngoi 70 v dưới 6 tuổi.

29. Try to make at least three people smile each day. -  Hy cố gắng lm cho t ra ba người mỉm cười mỗi ngy.

30. What other people think of you is none of your business. -  Điều người khc nghĩ về bạn khng phải l việc của bạn.

31. Your job won't take care of you when you are sick. Your friends will. Stay in touch. -  Việc lm của bạn sẽ khng săn sc bạn khi bạn đau ốm đu. Bạn b mới lm việc ấy. Hy lin lạc với nhau lun.

Life / Đời sống:

32. Do the right thing! -  Hy lm chuyện đng!

33. Get rid of anything that isn't useful, beautiful or joyful. -  Loại bỏ bất cứ thứ g khng ch lợi, khng đẹp hoặc khng vui.

34. GOD heals everything... -  TRỜI chữa lnh mọi sự

35. However good or bad a situation is, it will change. -  Cho d một hon cảnh c tốt hay xấu, n sẽ thay đổi.

36. No matter how you feel, get up, dress up and show up. -  Mặc cho bạn c cảm thấy thế no, hy đừng đậy, thay y phục v ra mắt.

37. The best is yet to come. -  Điều tốt nhất vẫn cn đang đến.

38. When you awake alive in the morning, thank GOD for it. -  Khi bạn cn sống m thức dậy buổi sng, hy cm ơn TRỜI về điều ấy.

39. Your Inner most is always happy. So, be happy. -  Thm tm bạn lun lun hạnh phc. Thế th, hy sống hạnh phc đi...

Last but not the least / Điều cuối cng nhưng khng phải l nhỏ nhất:

40. Please Forward this to everyone you care about.Xin vui lng chuyển bản văn ny đến tất cả những người m bạn đang quan tm.