Hnh ảnh Si Gn Tết Mậu T

(phần 7 - Sign 30 Tết 6/2/2008)

Kỳ Nam - Exryu Việt Nam

DSC_0634-TuoiXuandaqua.jpg image by ERCT2

 

Mi mi l ma Xun (*)

 

 

DSC_0659-Thantai.jpg image by ERCT2

DSC_0624-Duonghoa.jpg image by ERCT2

DSC_0654-VuiTet.jpg image by ERCT2

DSC_0573-ChuotMauTy2008.jpg image by ERCT2

 

 

DSC_0623-XuanMauTy2008.jpg image by ERCT2

DSC_0660-Damcuoichuot.jpg image by ERCT2

DSC_0626-Caukhitrongthanhpho.jpg image by ERCT2

DSC_0630-Ruongluatrenduongpho.jpg image by ERCT2

 

 

DSC_0695-Giadinhchuot.jpg image by ERCT2

DSC_0635-XuanmauTy.jpg image by ERCT2

DSC_0638-VuiXuan.jpg image by ERCT2

DSC_0646-Damcuoichuot.jpg image by ERCT2

 

 

DSC_0647-Duonghoa.jpg image by ERCT2

DSC_0648-Duonghoa.jpg image by ERCT2

DSC_0651-DonXuanve.jpg image by ERCT2

DSC_0656-ThuongxaTAX.jpg image by ERCT2

 

 

 

DSC_0576-DuonghoaNguyenHue.jpg image by ERCT2

DSC_0584-Denkeoquan.jpg image by ERCT2

DSC_0588-ChuotnammauTy.jpg image by ERCT2

DSC_0607-DuonghoaNguyenHue.jpg image by ERCT2

 

 

DSC_0697-Chucmungnammoi.jpg image by ERCT2

DSC_0699-Dimuahoagiochot.jpg image by ERCT2

DSC_0700-Bongbong.jpg image by ERCT2

DSC_0609-Quacaukhi.jpg image by ERCT2

 

(*) Tc giả ghi file name l : Ma Xun đ qua
nhưng ERCT mạn php ghi ch lại : "Mi mi l ma Xun"