Xuân Nhớ

Xuân đến hoài mong khách chốn xa

Bao năm cách biệt chẳng thăm nhà

Vào ra ngóng đợi càng thêm nhớ

Lữ khách phiêu bồng nỡ quên ta

Có biết t́nh xuân đang ngóng đợi

Ơi người có thấu nỗi ḷng ta

Xuân sang trăm mối tơ ḷng rối

Tiếc nhớ bao mùa xuân đă qua.

(Joseph Phan)